Energideklaration 

Från och med 1 januari 2009 åligger det alla husägare att energideklarera sitt hus inför försäljning.

Finns ingen energideklaration den dagen köparen skriver kontrakt har köparen rätt att själv låta upprätta en på säljarens bekostnad. Den nya lagen syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva och på sikt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Lagen berör samtliga hus som skall säljas med undantag för byggnader under 50 m² samt fritidshus som ej nyttjas som permanentboende.

Energideklarationens syfte är att inventera fastighetens energianvändning. Som underlag för energideklarationen ligger dels uppgifter om bl.a. energiåtgång mm som tillhandahålls av fastighetsägaren, dels uppgifter som framkommit vid utförandet av energibesiktningen.

Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god inomhusmiljö ska VärderingsHuset Småhus AB ge rekommendationer på sådana kostnadseffektiva åtgärder.

Resultatet av utförd energiinventering av byggnaden sammanställs i en rapport som översänds till uppdragsgivaren. Vidare upprättar VärderingsHuset Småhus AB en energideklaration som registreras i Boverkets databas.